Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschap Hutten Verhuur B.V.

Artikel 1 Definities

 1. HUTTEN VERHUUR: de besloten vennootschap Hutten Verhuur B.V.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie HUTTEN VERHUUR een Overeenkomst aangaat dan wel ter zake onderhandelt evenals de natuurlijke of rechtspersoon die bij HUTTEN VERHUUR een Offerte opvraagt en door HUTTEN VERHUUR een Offerte wordt toegezonden.
 3. Offerte: in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden, c.q. huur c.q. leveringen en de begroting van aan die werkzaamheden, huur en leveringen verbonden kosten.
 4. Overeenkomst: de bindende Overeenkomst tussen HUTTEN VERHUUR en de Klant, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) bestelling die uit hoofde van de Overeenkomst wordt geplaatst.
 5. Huurovereenkomst: een Overeenkomst waarbij de ene partij (HUTTEN VERHUUR) zich verplicht om aan de andere partij (de Klant) een zaak in gebruik te geven, terwijl de Klant verplicht is tot het doen van een tegenprestatie.

Artikel 2: Identiteit van de onderneming

Hutten Verhuur B.V.
Statutair gevestigd te IJmuiden
Hoofdkantoor houdende te (1976 BA) IJmuiden aan de James Wattstraat nr. 5
Telefoonnummer: (023) 620 03 78
E-mailadres: info@huttenverhuur.nl
KvK-nummer: 53905199

Artikel 3: Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/Offertes, aanvaardingen evenals op alle door HUTTEN VERHUUR te sluiten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.
 2. Het tot stand komen van een Overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de Klant zijn aanvaard.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.
 4. Indien HUTTEN VERHUUR niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat
  HUTTEN VERHUUR het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de Klant omdat ze voorkomen op de lijsten als bedoeld in de artikelen 6:236 en/of 6:237 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
 6. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 4 Overeenkomsten en offertes

 1. Alle aanbiedingen, prijslijsten en Offertes van HUTTEN VERHUUR zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst door de Klant met HUTTEN VERHUUR, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. HUTTEN VERHUUR is gerechtigd een vrijblijvende Offerte na aanvaarding door de Klant binnen drie werkdagen te herroepen. Tussen partijen is in dat geval geen Overeenkomst tot stand gekomen.
 3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door de bevestiging en aanvaarding door HUTTEN VERHUUR dan wel indien HUTTEN VERHUUR nadrukkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
 4. Indien met de Klant meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. Mocht de Overeenkomst namens de Klant worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de Klant deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware zij zelf Klant.
 5. HUTTEN VERHUUR is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 6. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HUTTEN VERHUUR is het de Klant verboden rechten of plichten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
 7. HUTTEN VERHUUR is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende Overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van HUTTEN VERHUUR dan wel derden waaronder andere Klanten.
 8. De Klant kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de door de Klant verstrekte gegevens van soorten, formaten, afmetingen, gewichten en aantallen niet juist of onvolledig zijn. HUTTEN VERHUUR behoudt zich alsdan het recht voor een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan HUTTEN VERHUUR nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Klant, onverminderd het recht en de mogelijkheid van HUTTEN VERHUUR om ten opzichte van de Klant wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de Overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Klant dan verplicht is.

Artikel 5 Prijzen en prijswijzigingen

 1. Alle door HUTTEN VERHUUR opgegeven prijzen zijn in euro’s (€) en gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.
 2. De prijs die HUTTEN VERHUUR voor de door haar te verrichten prestaties heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestaties conform de overeengekomen specificaties.
 3. HUTTEN VERHUUR is gerechtigd extra kosten, welke niet nadrukkelijk in de Overeenkomst zijn opgenomen, aan de Klant separaat door te berekenen, indien het maken van deze kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. In het voorkomende geval zal de Klant daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.
 4. HUTTEN VERHUUR is voorts gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer in geval van tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken ten gevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de Klant daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.
 5. Indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de Overeenkomst een verhoging ondergaan voordat HUTTEN VERHUUR haar verplichtingen uit de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, is HUTTEN VERHUUR gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen en te wijzigen, indien en voor zover 3 (drie) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn verstreken.

Artikel 6 Betalingen

 1. De in het kader van de Overeenkomst door de Klant aan HUTTEN VERHUUR verschuldigde bedragen worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Betaling zal geschieden in euro’s (€) en binnen de in de Overeenkomst genoemde betalingstermijn, zijnde de fatale betalingstermijn. Indien er in de Overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen, dient betaling te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.
 2. De Klant kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de Klant is slechts toegestaan indien HUTTEN VERHUUR de vordering van de Klant schriftelijk heeft erkend.
 3. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1,5 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die HUTTEN VERHUUR ten opzichte van de Klant wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.
 4. HUTTEN VERHUUR is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 6 van dit artikel, om de uitvoering van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken, totdat de Klant integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan.
 5. Indien HUTTEN VERHUUR genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Klant, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 750,– (zevenhonderd en vijftig euro). Onder het te vorderen bedrag wordt in dit geval verstaan het totaal van de openstaande factuurbedragen vermeerderd met de verschuldigde (contractuele) rente.

Artikel 7 Aanbetaling

 1. HUTTEN VERHUUR behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 15% van de totale opdracht aan de Klant te factureren (en bij de Klant in rekening te brengen) alvorens zij de opdracht zal uitvoeren of de opdracht tussentijds (verder) zal uitvoeren. De Klant zal op eerste verzoek van HUTTEN VERHUUR opvolging geven aan een dergelijk aanbetalingsverzoek.

Artikel 8 Omvang gehuurde

 1. De door HUTTEN VERHUUR te verhuren zaken worden te allen tijde beschouwd als roerende zaken.
 2. De bedoeling van partijen bij de huur van de roerende zaken (hierna: het gehuurde) betreft tijdelijke huur.
 3. Onder het gehuurde zijn mede begrepen de in, aan- en rond het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen, door HUTTEN VERHUUR aangebracht ten behoeve van het gehuurde.
 4. De diensten van HUTTEN VERHUUR kunnen bij gelegenheid ook anders zijn dan (enkel) het verhuren van roerende zaken, zoals bijvoorbeeld het leveren, verzorgen en verrichten van horecadiensten. In dat geval dienen deze diensten voor wat betreft de gelding van deze voorwaarden daaraan gelijk te worden gesteld en dient waar telkens staat ‘het gehuurde’ (telkens) de desbetreffende dienst daaronder te worden begrepen.

Artikel 9 Gebrek

 1. Er is sprake van een gebrek aan het gehuurde als het gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan de Klant toe te rekenen omstandigheid niet aan de Klant het genot kan verschaffen dat de Klant daarvan bij het aangaan van de Huurovereenkomst mocht verwachten.

Artikel 10 Inspectie

 1. De Klant is verplicht het gehuurde grondig te inspecteren om na te gaan of het gehuurde geschikt is of door de Klant geschikt kan worden gemaakt voor de bestemming die de Klant daar aan wil geven. Gaat de Klant daartoe niet over, dan komt dat volledig voor rekening en risico van de Klant. HUTTEN VERHUUR is enkel gehouden de Klant op de hoogte te stellen van aan HUTTEN VERHUUR bekende gebreken waarvan hij weet dat die aan de geschiktheid afbreuk zouden kunnen doen. HUTTEN VERHUUR is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken, die HUTTEN VERHUUR niet kende en niet behoorde te kennen.

Artikel 11 Bestemming

 1. De Klant mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruiken.

Artikel 12 Oprichting en inrichting van het gehuurde

 1. De Klant bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt opgericht. De Klant onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan eigendommen van de Klant of derden en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht en ingericht.
 2. De Klant licht HUTTEN VERHUUR in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op, boven of in de grond.
 3. De Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor leidingen, kabels, grondwerken, etc. die aanwezig zijn op of boven de locatie waarop het gehuurde dient te worden opgericht, of in de grond waarop het gehuurde dient te worden opgericht.
 4. Het terrein waarop het gehuurde dient te worden opgericht, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. HUTTEN VERHUUR kan van de Klant verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door de Klant aangewezen locatie HUTTEN VERHUUR ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade aan het gehuurde, eigendommen van derden of personen voorkomt. Op het niet gebruik maken door HUTTEN VERHUUR van deze bevoegdheid kan de Klant zich niet jegens HUTTEN VERHUUR beroepen.
 5. De Klant staat ervoor in dat op de dag c.q. dagen die nodig zijn voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door HUTTEN VERHUUR, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed is te berijden. Voorzieningen die voor een en ander nodig zijn, worden door de Klant getroffen en komen geheel voor zijn rekening.

Artikel 13 Gebruik van het gehuurde

 1. Indien voor oprichting, gebruik of plaatsing van het gehuurde toestemming nodig is van een derde, draagt de Klant tijdig zorg voor de verkrijging van deze toestemming. Van de toestemming doet hij HUTTEN VERHUUR schriftelijk blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor rekening en risico van de Klant. Zo de Klant aan HUTTEN VERHUUR van enige toestemming niet doet blijken, mag HUTTEN VERHUUR ervan uitgaan dat geen toestemming van een derde nodig is. Zo HUTTEN VERHUUR schade lijdt of kosten moet maken ten gevolge van ten tijde van de oprichting van het gehuurde niet verleende toestemmingen van derden, is de Klant gehouden deze schade of kosten aan HUTTEN VERHUUR te vergoeden.
 2. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen, geplaatst houden of verwijderen van het gehuurde, in welke zin dan ook, komen geheel voor rekening en risico van de Klant. Eventuele door HUTTEN VERHUUR voldane vergoedingen worden voor rekening van de Klant gebracht, ook indien dit niet specifiek is overeengekomen in de huurprijs, waarborgsom of vergoeding voor levering van bijkomende diensten.
 3. De Klant zal het gehuurde gedurende de gehele duur van de Huurovereenkomst daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de aangegeven bestemming. De Klant zal hierbij rekening houden met bestaande rechten van derden, verplichtingen jegens derden en van overheidswege en vanwege de nutsbedrijven gestelde of nog te stellen eisen.
 4. De Klant zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en plaatselijke verordeningen alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur, de voorschriften van de overheid, van de nutsbedrijven en de verzekeraars en al datgene dat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
 5. De Klant zal de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen in acht nemen door of namens HUTTEN VERHUUR gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het gehuurde. Hiertoe behoren onder meer aanwijzingen met betrekking tot onderhoud, aanzien en brandveiligheid.
 6. HUTTEN VERHUUR kan de Klant de toegang tot het gehuurde weigeren indien de Klant op het moment dat deze het gehuurde voor het eerst in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de huuringangsdatum en de uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van de Klant.
 7. De Klant is verplicht bij sneeuwval onmiddellijk verwarmingstoestellen in het gehuurde te (laten) plaatsen en in te schakelen in het gehuurde, zodat volledige ontdooiing gegarandeerd is, ter voorkoming van instortingsgevaar in verband met sneeuw gelegen op het gehuurde.
 8. HUTTEN VERHUUR is te allen tijde bevoegd om het gehuurde te betreden.

Artikel 14 (Overheids)voorschriften en vergunningen

 1. De Klant is verantwoordelijk voor en zorgt zelf voor de vereiste ontheffingen en/of vergunningen, waaronder gebruiksvergunningen in verband met de bestemming van het gehuurde. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. Weigering of intrekking van enige vergunning zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de Huurovereenkomst of tot enige andere of verdere actie tegen HUTTEN VERHUUR.
 2. Bij aanvang van de Huurovereenkomst dient de Klant zelf te onderzoeken of het gehuurde geschikt is voor de bestemming die de Klant aan het gehuurde wil geven. Indien op grond van overheidsvoorschriften of op grond van voorschriften van andere daartoe bevoegde instanties bij aanvang van de Huurovereenkomst of op een later tijdstip in, op of aan het gehuurde wijzigingen of voorzieningen nodig zijn in verband met de bestemming die de Klant aan het gehuurde wil gegeven of heeft gegeven, dient de Klant zulks onmiddellijk – bij voorkeur schriftelijk – te melden aan HUTTEN VERHUUR opdat HUTTEN VERHUUR kan bezien of en, zo ja, wanneer HUTTEN VERHUUR deze wijzigingen of voorzieningen kan aanbrengen of doen aanbrengen. Alsdan zullen de kosten van de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan, volledig voor rekening van de Klant worden gebracht.
 3. Indien aan, in of op het gehuurde in verband de daaraan te geven bestemming, wijzigingen of voorzieningen noodzakelijk zijn, is de Klant eveneens ervoor aansprakelijk dat bij de uitvoering van die werkzaamheden wordt voldaan aan ter zake door de overheid of andere daartoe bevoegde instanties gestelde of te stellen eisen. De Klant draagt de verantwoordelijkheid dat blijvend aan de vereisten van afgegeven of af te geven vergunningen wordt voldaan. HUTTEN VERHUUR vrijwaart de Klant derhalve niet tegen (overheids)bevelen tot nader onderzoek of tot het treffen van maatregelen.

Artikel 15 Milieu

 1. Wanneer bij aanvang van de Huurovereenkomst een milieuonderzoek is ingesteld ter zake van het terrein waarop het gehuurde wordt of is geplaatst, en tijdens de duur van de Huurovereenkomst of direct na de beëindiging van de Huurovereenkomst – bij een gelijkwaardig onderzoek – onder, in, aan of rondom het gehuurde hogere concentraties van een of meer stoffen dan die waarop het eerder onderzoek betrekking had, worden aangetroffen, dan dient de Klant uit de verontreiniging voortvloeiende schade aan het gehuurde te vergoeden en is de Klant ten opzichte van HUTTEN VERHUUR aansprakelijk voor kosten die verband houden met het opheffen van die verontreiniging of het treffen van maatregelen. De Klant vrijwaart HUTTEN VERHUUR ter zake tegen aanspraken van derden, daaronder begrepen overheidsinstanties.
 2. HUTTEN VERHUUR vrijwaart de Klant niet tegen (overheids)bevindingen tot nader onderzoek of het treffen van maatregelen.

Artikel 16 Verbodsbepalingen en voorschriften van orde

 1. Het is de Klant niet toegestaan:
  a. aan het gehuurde constructieve wijzigingen aan te brengen;
  b. aan het gehuurde veranderingen of wijzigingen aan te brengen, het gehuurde te beplakken, beschilderen of anderszins te bewerken, schade aan het gehuurde toe te brengen door rondgestrooide versieringen zoals serpentine, confetti of andere vervuilers, al dan niet door toedoen van derden aanwezig in het gehuurde;
  c. aan het gehuurde te zagen, spijkeren, knippen, plakken, snijden, bespuiten etc.;
  d. in, op, aan of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te hebben; e. het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging optreedt, schade aan het gehuurde kan ontstaan of het aanzien van het gehuurde kan worden geschaad;
  f. om voorwerpen die zwaarder zijn dan 30 kilogram in het gehuurde op te hangen, tenzij HUTTEN VERHUUR hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, verleent HUTTEN VERHUUR geen toestemming voor veranderingen en toevoegingen die de Klant wenst aan te brengen, indien deze bij het einde van de huur niet zonder schade aan het gehuurde en niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt of wanneer deze veranderingen en toevoegingen niet noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde, dan wel wanneer het huurgenot niet wordt verhoogd of wanneer zwaarwichtige bezwaren van de zijde van HUTTEN VERHUUR zich daartegen verzetten.
 3. HUTTEN VERHUUR heeft het recht om met betrekking tot door de Klant gewenste veranderingen of toevoegingen voorschriften te geven, zoals ten aanzien van de uitvoering, plaats, afmeting en materiaalkeuze.
 4. Door de Klant al dan niet met toestemming van HUTTEN VERHUUR aangebrachte veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het gehuurde.
 5. Voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, moeten door of namens de Klant aangebrachte veranderingen of toevoegingen voor het einde van de huur door de Klant ongedaan zijn gemaakt.
 6. De Klant zal – indien van toepassing – brandblusvoorzieningen, vluchtwegen, nooddeuren, noodverlichting en alle overige veiligheidsvoorzieningen in het gehuurde te allen tijde vrij houden.
 7. Indien door de Klant aangebrachte zaken in verband met onderhoudswerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden of verwijdering van het gehuurde bij het einde van de huurperiode, door HUTTEN VERHUUR of derden moeten worden verwijderd, zullen de kosten van verwijdering voor rekening en risico van de Klant komen, zulks ongeacht of HUTTEN VERHUUR voor het aanbrengen van de betreffende zaken toestemming heeft verleend.
 8. De Klant verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al haar uit hoofde van de overeenkomst alsmede de uitvoering daarvan ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van HUTTEN VERHUUR in de ruimste zin van het woord.
 9. De Klant verplicht zich het gehuurde en alle overige van HUTTEN VERHUUR achtergebleven goederen en gereedschappen (waaronder begrepen trailers, opleggers, tentzakken en embalage) gedurende de tijd tussen het opbouwen en afbreken van het
  gehuurde als een goed huisvader op een adequate manier te bewaren en te bewaken. Het is te allen tijde ten strengste verboden om van achtergebleven materieel (zoals heftrucks, vrachtwagens, opleggers, trailers, aggregaten etc.) van HUTTEN VERHUUR gebruik te maken.
 10. De Klant is verplicht de tenten dagelijks aan te spannen en ‘s nachts volledig te sluiten.
 11. De Klant wordt geacht het gehuurde vrij van zichtbare gebreken en/of beschadigingen na het opbouwen te hebben ontvangen, tenzij hij terstond na het opbouwen van het gehuurde bij HUTTEN VERHUUR mondeling melding maakt van eventuele gebreken of schade aan het gehuurde. De melding dient terstond schriftelijk bevestigd te worden door de Klant.
 12. Het is de Klant verboden de reclame-uitingen van HUTTEN VERHUUR te verwijderen. HUTTEN VERHUUR garandeert ter zake, dat deze reclame-uitingen kleinschalig, gescheiden en niet storend zijn. Huurprijs en vergoeding voor bijkomende levering van diensten, onverminderd HUTTEN VERHUURS aanspraak op vergoeding van de verdere schade en kosten.
 13. De prikkabelverlichting dient door de Klant zelf in het gehuurde aangebracht en verwijderd te worden. Noodverlichting en nooddeuren dienen door de Klant apart bijbesteld te worden.
 14. De Klant is verplicht zich op de hoogte te houden van de weersomstandigheden. De Klant is verplicht continue windmetingen te verrichten. Bij overschrijding van windsnelheden van (meer dan) 7,5 meter per seconde (windkracht 4) is de Klant verplicht maatregelen te treffen voor het direct sluiten van de openingen en toegangen van het gehuurde.

Artikel 17 Verzoeken/toestemming

 1. Indien HUTTEN VERHUUR of de Klant na ondertekening van de Overeenkomst een afwijking en/of aanvulling van deze Overeenkomst verlangt, dient HUTTEN VERHUUR of de Klant zijn verzoek voor deze afwijking en/of aanvulling schriftelijk in te dienen bij de andere partij.
 2. Indien en voor zover in enige bepaling van deze Overeenkomst de toestemming van HUTTEN VERHUUR of de Klant wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt.
 3. Een door HUTTEN VERHUUR of de Klant gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. HUTTEN VERHUUR of de Klant is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 18 Onderhuur

 1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van HUTTEN VERHUUR is het de Klant niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, of wel de huur- of gebruiksrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 19 Annulering van de Huurovereenkomst voor ingang huurperiode

 1. De Klant is bevoegd de Huurovereenkomst te annuleren voordat de huurperiode een aanvang heeft genomen, mits hij HUTTEN VERHUUR dan als volgt schadeloos stelt;
  a. 25% van de huurprijs door de Klant te betalen bij annulering meer dan 120 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode;
  b. 40% van de huurprijs door de Klant te betalen bij annulering van de 120ste dag tot en met de 61ste dag voor de ingangsdatum van de huurperiode;
  c. 60% van de huurprijs door de Klant te betalen bij annulering van de 60ste dag tot en met de 31ste dag voor de ingangsdatum van de huurperiode;
  d. 70% van de huurprijs door de Klant te betalen bij annulering van de 30ste dag tot en met de 7de dag voor de ingangsdatum van de huurperiode;
  e. 100% van de huurprijs door de Klant te betalen bij annulering van de 6de dag en minder voor de ingangsdatum van de huurperiode.

Artikel 20 Einde Huurovereenkomst of gebruik

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de Klant het gehuurde bij het einde van de Huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik van het gehuurde, aan HUTTEN VERHUUR opleveren in de oorspronkelijke staat. De staat van het gehuurde bij het einde van de Huurovereenkomst of het einde van het gebruik van het gehuurde, wordt door de Klant en HUTTEN VERHUUR tezamen vastgesteld.
 2. Bij discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur wordt de Klant verondersteld het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen.
 3. Indien de Klant het gebruik van het gehuurde ontijdig heeft beëindigd is HUTTEN VERHUUR gerechtigd zich op kosten van de Klant toegang tot het gehuurde te verschaffen en zich in het bezit daarvan te stellen, zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding heeft.
 4. Tijdig voor het einde van de Huurovereenkomst of het gebruik, dient het gehuurde door partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd.
 5. Indien de Klant, na daartoe deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn meewerkt aan de inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen, is HUTTEN VERHUUR bevoegd de inspectie buiten aanwezigheid van de Klant uit te voeren.
 6. De Klant is gehouden de door hem op basis van de Huurovereenkomst uit te voeren werkzaamheden binnen de daarin vastgelegde – of nader tussen partijen overeengekomen – termijn(en) ten genoegen van HUTTEN VERHUUR uit te voeren c.q. te doen uitvoeren. Indien de Klant, ook na ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, is HUTTEN VERHUUR gerechtigd zelf deze werkzaamheden te laten uitvoeren en de daaraan verbonden kosten op de Klant te verhalen.
 7. HUTTEN VERHUUR levert het gehuurde ontruimd, vrij van gebruik, behoorlijk schoongemaakt en onder afgifte van alle zaken die zich in, op, aan, naast of onder het
  gehuurde bevinden en aan het gehuurde c.q. HUTTEN VERHUUR toebehoren, aan HUTTEN VERHUUR. De Klant is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht, op eigen kosten te verwijderen. De niet verwijderde zaken worden op kosten van de Klant verwijderd.
 8. Indien de Klant het gehuurde niet uiterlijk op de laatste dag van de huurperiode ter afbouw wederom in het bezit van HUTTEN VERHUUR brengt, geldt het volgende. Over de tijd die voor HUTTEN VERHUUR met het wederom in bezit krijgen van het gehuurde is gemoeid (de tijd van afbouw daarin begrepen), gerekend vanaf de datum van het einde van de Huurovereenkomst, is de Klant aan HUTTEN VERHUUR een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs en vergoeding voor bijkomende levering van diensten, onverminderd HUTTEN VERHUURS aanspraak op vergoeding van de verdere schade en kosten.
 9. De Klant staat ervoor in dat op de dag c.q. dagen die nodig zijn voor het demonteren en verwijderen van het gehuurde door HUTTEN VERHUUR, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed is te berijden, ook voor (zware) vrachtwagens. Voorzieningen die voor een en ander nodig zijn, worden door de Klant getroffen en komen geheel voor zijn rekening.
 10. HUTTEN VERHUUR is bevoegd de Huurovereenkomst – geheel of gedeeltelijk – te ontbinden, indien de Klant, na daartoe in gebreke te zijn gesteld en nakoming binnen redelijke termijn uitblijft, zijn verplichtingen jegens HUTTEN VERHUUR niet nakomt.
 11. HUTTEN VERHUUR is bevoegd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de Klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) op de Klant van toepassing wordt verklaard of indien de Klant zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt aan een derde.
 12. Bij surseance van betaling, faillissement, WSNP, overdracht of staking van (het bedrijf van) de Klant, is HUTTEN VERHUUR gerechtigd onmiddellijk het gehuurde weer in zijn bezit te brengen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de Klant.

Artikel 21 Einde Huurovereenkomst of gebruik

 1. Bij schade of ongeval dient de Klant HUTTEN VERHUUR onverwijld in kennis te stellen. HUTTEN VERHUUR is in alle gevallen telefonisch bereikbaar.
 2. De Klant neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, sneeuw, storm, vorst of enige andere weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen, vloeistoffen etc. De Klant dient HUTTEN VERHUUR terstond telefonisch op de hoogte stellen indien zich een dergelijke schade of gebeurtenis voordoet of dreigt voor te doen.
 3. De Klant is aansprakelijk voor schade ontstaan in die periode gelegen tussen het opbouwen en afbreken van het gehuurde.
 4. HUTTEN VERHUUR is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade, niet genoten winsten en inkomsten hieronder begrepen welke op enigerlei wijze verband
  houden met, overmacht althans een niet aan HUTTEN VERHUUR toe te rekenen omstandigheid waardoor de gesloten overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. De Klant vrijwaart HUTTEN VERHUUR tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen HUTTEN VERHUUR en de Klant.
 5. De aansprakelijkheid van HUTTEN VERHUUR voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde uitgesloten, subsidiair is deze aansprakelijkheid maximaal beperkt tot een bedrag ad € 5.000, althans meer subsidiair is deze aansprakelijkheid beperkt tot het netto factuurbedrag per gebeurtenis of samenstel van gebeurtenissen uit eenzelfde oorzaak dat samenhangt met deze facturatie (mits dit bedrag hoger is dan het hiervoor omschreven bedrag ad € 5.000), tenzij en voor zover HUTTEN VERHUUR tegen dergelijke kosten en schade verzekerd is, in welk geval als maximum geldt het bedrag waarvoor HUTTEN VERHUUR zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenis(sen) heeft verzekerd krachtens de door HUTTEN VERHUUR afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en waarvoor krachtens genoemde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook daadwerkelijk dekking wordt verleend.
 6. HUTTEN VERHUUR is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de Huurovereenkomst.
 7. HUTTEN VERHUUR is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van de Klant of van derden welke al dan niet aanwezig zijn in of rond het gehuurde. De Klant vrijwaart HUTTEN VERHUUR voor aanspraken van die derden.
 8. De Klant is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen. De Klant vrijwaart HUTTEN VERHUUR voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door de Klant aangebrachte voorzieningen en veranderingen.
 9. De Klant is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen en gereedschappen van derden, niet zijnde HUTTEN VERHUUR, tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van HUTTEN VERHUUR.
 10. HUTTEN VERHUUR is niet aansprakelijk voor belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken, of voor gebreken die zijn ontstaan doordat de Klant zijn onderhoudsplicht niet is nagekomen.
 11. Het gehuurde dient terstond en direct ontruimd te worden van alle medewerkers, bezoekers en overige personen indien de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven. Een weersomstandigheid als hiervoor omschreven doet zich onder andere voor indien gedurende tien achtereenvolgende minuten windsnelheden (pieken) worden bereikt van tenminste 18 meter per seconde (windkracht 8). Indien de Klant bij de hiervoor bedoelde weersomstandigheden verzuimt het gehuurde direct en terstond van alle personen te ontruimen, vrijwaart hij HUTTEN VERHUUR voor alle aanspraken op schadevergoeding, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit calamiteiten, direct dan wel indirect veroorzaakt door de hiervoor genoemde weersomstandigheden.

Artikel 22 Boetebepaling

 1. Indien de Klant zich, na door HUTTEN VERHUUR behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in de Overeenkomst en de in deze algemene huurvoorwaarden opgenomen voorschriften, verbeurt de Klant aan HUTTEN VERHUUR, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van 20% van de totale huursom per dag voor elke dag dat de Klant in verzuim is. In dit verband geldt een gedeelte van een dag als een volle dag. Het vorenstaande laat onverlet het recht van HUTTEN VERHUUR op volledige schadevergoeding.

Artikel 23 Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van HUTTEN VERHUUR om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van HUTTEN VERHUUR kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden HUTTEN VERHUUR van de verplichtingen tot nakoming.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, pandemieën, molest, terrorisme, natuurrampen, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, problemen op zee, verkeersbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, diefstal van goederen, computerstoringen, storingen in elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken zoals e-mail, wanprestatie van derden die door HUTTEN VERHUUR zijn ingeschakeld, storingen in de toelevering door derden, maatregelen en/of belemmeringen in de ruimste zin van het woord met betrekking tot de levering en/of distributie van zaken, tekorten aan onderdelen, evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers van HUTTEN VERHUUR evenals bezorgproblemen in geval van zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen vallen ook onder deze overmachtsbepaling.
 3. Ingeval van overmacht heeft HUTTEN VERHUUR het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 24 Geheimhouding

 1. De Klant verbindt zich alles in het werk te stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van en over HUTTEN VERHUUR ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat en/of
  indien de Klant aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting.
 2. De Klant draagt er zorg voor, dat een gelijke geheimhoudingsplicht als in lid 1 omschreven wordt opgelegd aan zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden, die toegang hebben tot de in lid 1 bedoelde informatie.
 3. In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Klant per overtreding aan HUTTEN VERHUUR een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro), alsmede een boete van € 1.000,– (zegge: duizend euro) voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan HUTTEN VERHUUR van een volledige schadevergoeding te dezer zake indien deze meer dan gemelde boetebedragen mocht belopen.

Artikel 25 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen worden beslecht door Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar (Nederland).

Artikel 26 Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.