Algemene Voorwaarden

ALGEMENE HUUR- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Hutten Verhuur BV
Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Haarlem d.d. 1 november 2011 0nder nummer 851067177 .

Artikel 1 Definities
In deze algemene huur- en leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
Hutten Verhuur: Hutten Verhuur BV,
gevestigd te 2071 PT Santpoort-Noord aan de Hyacinthenstraat 2, Kamer van Koophandel nummer
851067177.

Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Hutten Verhuur voor of ten behoeve van de klant verricht.

Huur: de verhuur door Hutten Verhuur van tenten, etc. aan de klant.

Huurovereenkomst: overeenkomst waarin de huur wordt geregeld.

Huurpakket: de door de klant van Hutten Verhuur gehuurde zaken.

Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, aan wie Hutten Verhuur verhuurt, levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Hutten Verhuur een overeenkomst aangaat of met wie Hutten Verhuur in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst (klant en/of koper).

Levering: de bezitsverschaffing van de door Hutten Verhuur aan de klant of aan derden verkochte producten.

Offerte: in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden, c.q. huur c.q. leveringen en de
begroting van aan die werkzaamheden, huur en leveringen verbonden kosten.

Order: ieder mondeling of schriftelijk verzoek, in welke vorm dan ook, al dan niet naar aanleiding van
een offerte, van de klant aan Hutten Verhuur tot het verrichten van diensten, levering van producten, verhuren van tenten of anderszins aangaan van een overeenkomst.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Hutten Verhuur en de klant tot stand komt, elke wijziging of
aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die
overeenkomst.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan “langs elektronische weg”.

Tenten: tenten in de breedste zin des woords, waaronder ook het toebehoren van de tent en andere
producten die Hutten Verhuur verhuurt en/of verkoopt.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en offertes en zijn van toepassing
op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Hutten Verhuur en de klant, ook wanneer
die handelingen en/of rechtshandelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met
een overeenkomst.

Artikel 3 Overeenkomsten en Offertes
3.1. Alle aanbiedingen, prijslijsten en offertes zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het
aangaan van een overeenkomst door de klant met Hutten Verhuur, tenzij uitdrukkelijk anders wordt
aangegeven.

3.2. Ter zake van alle huur- en leveringsovereenkomsten en iedere andere overeenkomst dient
schriftelijk een overeenkomst tot stand te komen.

3.3. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Hutten Verhuur schriftelijk een
overeenkomst met de klant sluit. Indien Hutten Verhuur op verzoek enige prestatie verricht, voordat
volledige overeenstemming is bereikt over de essentialia van de overeenkomst, waaronder
begrepen doch niet limitatief de prijs en de betalingscondities voor die prestatie, zal de klant
Hutten Verhuur daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden, betalen conform de dan bij Hutten Verhuur geldende tarieven. Voor zover de klant een -in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikel- bindend aanbod van Hutten Verhuur aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig het aanbod of de offerte van Hutten Verhuur.

3.4. Alle opgaven van Hutten Verhuur van aanduidingen van goederen en/of diensten zijn met zorg gedaan. Hutten Verhuur kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde tekeningen, modellen en voorbeelden zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten.

Artikel 4 Duur overeenkomst
4.1. De duur van de overeenkomst wordt geregeld in de huurovereenkomst.

4.2. Indien geen duur is overeengekomen, vangt de overeenkomst aan zodra de goederen ter
beschikking van de huurder worden gesteld.

4.3. De duur van de overeenkomst eindigt zodra de goederen ter beschikking van Hutten Verhuur  worden gesteld.

4.4. De huur wordt, tenzij anders is overeengekomen, berekend over de gehele duur van de
overeenkomst.

4.5. Indien vooraf een huurperiode wordt overeengekomen, is overschrijding van de huurperiode
slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Hutten Verhuur. In dat geval wordt de huurprijs berekend over de (voortzetting van de) langere periode.

Artikel 5 Prijzen, prijsverhoging
5.1. Alle prijzen van Hutten Verhuur zijn uitgedrukt in EURO en exclusief omzetbelasting. De prijzen gelden per stuk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

5.2. De huurprijzen kunnen jaarlijks in de maand januari worden aangepast, indien de
kostprijsbepalende factoren zich wijzigen.

5.3. Hutten Verhuur draagt er zorg voor dat aanpassing als bedoeld in lid 2, vooraf aan de klant wordt
medegedeeld.

5.4. In geval van verkoop van producten door Hutten Verhuur zullen Hutten Verhuur en koper nader een koopprijs
overeenkomen.

Artikel 6 Leveringstijden
6.1. Alle leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn niet fataal.

6.2. Eventuele overschrijding van een leveringstermijn geeft de klant geen recht op
schadevergoeding.

Artikel 7 Betaling
7.1. Hutten Verhuur zendt aan de klant, c.q. aan daartoe door de klant specifiek aangewezen deelnemers,
een gespecificeerde factuur. Betaling van deze facturen dient plaats te vinden uiterlijk op de 30e
dag na factuurdatum door automatische overschrijving op de bankrekening met nummer
54.92.39.375 ten name van Hutten Verhuur B.V te Santpoort -Noord..

7.2. Betaling kan eveneens plaatsvinden per automatische incasso.

7.3. De klant zal van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn, wanneer de
door hem verschuldigde facturen niet uiterlijk op de betalingsdatum als bedoeld in artikel 7 lid 1
door Hutten Verhuur zullen zijn ontvangen.

7.4. Indien de klant in verzuim is, zal hij aan Hutten Verhuur een onmiddellijk opeisbare rente van 1% per
maand, waarbij een gedeelte van een maand tot maand wordt gerekend, verschuldigd zijn.

7.5. Elke met Hutten Verhuur aangegane overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende
voorwaarde dat van voldoende kredietwaardigheid van de klant zal blijken, zulks uitsluitend ter
beoordeling van Hutten Verhuur.

De klant staat toe dat Hutten Verhuur zonodig informatie betreffende de klant aanvraagt.
7.6. Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet-betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als
de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant verschuldigd
een gefixeerd bedrag aan kosten dat 15% van de hoofdsom met een minimum van € 200,–
bedraagt. Indien Hutten Verhuur aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, dient de klant ook deze te vergoeden.

7.7. De klant is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering zijnerzijds met de vordering(en)
van Hutten Verhuur.

7.8. Indien Hutten Verhuur goederen van de klant onder zich heeft, is zij tot zekerheid van nakoming van
openstaande declaraties gerechtigd om het retentierecht over die goederen uit te oefenen.
Indien de goederen roerende zaken betreffen is Hutten Verhuur eveneens gerechtigd tot het vestigen
van een vuistpandrecht op die zaken.

7.9. De klant is gerechtigd de opdracht te annuleren, maar is dan wel annuleringskosten
verschuldigd aan Hutten Verhuur. Indien de annulering plaatsvindt langer dan 30 dagen vóór de
overeengekomen datum, is de klant 35% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
Indien de annulering plaatsvindt 5-29 dagen vóór de overeengekomen datum, bedragen de
annuleringskosten 70% van de overeengekomen huursom. Indien de annulering 2-5 dagen vóór
de overeengekomen datum plaatsvindt, bedragen de annuleringskosten 90% van de
overeengekomen huursom. Indien de annulering plaatsvindt minder dan 2 dagen vóór de
overeengekomen datum, is de klant de volledige overeengekomen huursom verschuldigd.

Artikel 8 Verplichtingen Hutten Verhuur en reclame
8.1. Hutten Verhuur zal behoudens overmacht, waaronder partijen uitdrukkelijk verstaan de gevolgen van
een werkstaking, zorgdragen voor terbeschikkingstelling van de goederen conform de
overeenkomst.

8.2. Reclames over onjuiste aantallen of over de kwaliteit van de afgeleverde goederen, dienen binnen
24 uur schriftelijk aan Hutten Verhuur te worden gemeld. Bij gebreke van zodanige reclame vervalt voor
de klant het recht ter zake enig bezwaar te maken.

8.3. Indien Hutten Verhuur in verzuim is met de nakoming van haar afleveringsverplichting, zoals
omschreven in dit artikel, dient zij aan de klant te vergoeden de door deze te maken externe
kosten voor een noodzakelijk geworden (nood)voorziening. Indien de klant aanspraak wil maken
op vergoeding van zodanige kosten, dient zij hiervan terstond aan Hutten Verhuur schriftelijk opgave te doen.

Artikel 9 Kwaliteit
Hutten Verhuur is gehouden tot kostenloze vervanging van de tot het huurpakket behorende goederen, die hebben opgehouden te voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen kwaliteitseisen.

Artikel 10 Bestemming huurpakket en verplichtingen klant
10.1. De goederen worden in goede staat door Hutten Verhuur afgeleverd. Het staat de klant vrij voor eigen
rekening de goederen vooraf te (doen) keuren. Blijft een keuring achterwege, worden de goederen
vermoed in goede staat te zijn.

10.2. De klant is gehouden het huurpakket te gebruiken uitsluitend op het afleveradres overeenkomstig
de bestemming ervan en uitsluitend ten behoeve van zichzelf, c.q. zijn eigen
onderneming. Het zal de klant niet zijn toegestaan de tenten te verplaatsen. Het is de klant
uitdrukkelijk niet toegestaan crêpe papier, plakband en dergelijke aan de tenten te bevestigen
(in verband met schade en vlekken).

10.3. Het is de klant niet toegestaan het huurpakket of een gedeelte ervan aan derden onder te
verhuren of anderszins in gebruik af te staan, al dan niet tegen een vergoeding.

10.4. De klant dient voor het huurpakket te zorgen zoals een goed klant in de zin van artikel 7:213 BW
betaamt. De klant draagt er zorg voor, dat het huurpakket afdoende is verzekerd en verzekerd
wordt gehouden. Ook is de klant er verantwoordelijk voor, dat de benodigde beschikkingen,
vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de locatie aanwezig zijn.

10.5. De tenten kunnen worden gezekerd door middel van haringen van één meter lengte. De klant
dient met de lengte van de haringen rekening te houden.

10.6. Indien van toepassing, is de klant er verantwoordelijk voor, dat de locatie waar de goederen worden
geplaatst, bereikbaar zijn per vrachtwagen en/of ruw-terrein heftruck. Ten behoeve van de
toiletwagen dient een wateraansluiting op de locatie aanwezig te zijn en een rioolaansluiting
voor de afvoer. Tevens dient de klant te zorgen voor voldoende ruimte voor de aanvoer en/of
opslag van de goederen.

10.7. De opbouw geschiedt doorgaans direct bij aflevering. Indien het tengevolge van Hutten Verhuur
onafhankelijke oorzaken de goederen op te bouwen of vertraging ontstaat, is Hutten Verhuur gerechtigd
arbeidsloon in rekening te brengen. Onder vertraging wordt onder meer verstaan de wachttijd in
verband met het niet op- of afbouwen van de goederen.

10.8. Indien een opdracht als spoedopdracht moet worden uitgevoerd, of buiten de normale
arbeidstijden (07:00-18:00 uur) moet worden uitgevoerd, is Hutten Verhuur gerechtigd extra tarief en/of
overwerktarief in rekening te brengen.

10.9. Na afloop van de huur is de klant verplicht om de goederen schoon en onbeschadigd in
oorspronkelijke staat aan Hutten Verhuur ter beschikking te stellen. Hutten Verhuur zal de goederen binnen 14
dagen na ontvangst inspecteren. Voor eventuele schade is de klant aansprakelijk.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1. Voor zover in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk anders is afgesproken, is de klant volledig
aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, die aan de goederen
wordt toegebracht of anderszins daaraan ontstaat bij de klant, een en ander ongeacht of deze
schade het gevolg is van schuld van de klant (de schuld van haar deelnemers daaronder
uitdrukkelijk begrepen) of van derden, ofwel van overmacht.

11.2. In geen geval bedraagt de aansprakelijkheid van Hutten Verhuur meer dan de overeengekomen
huursom. Hutten Verhuur is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of vervolgschade.

11.2. De goederen worden geacht bij de klant te zijn -in de zin van het eerste lid- vanaf het moment van
aflevering van de desbetreffende goederen aan de klant tot het moment dat de goederen aan Hutten Verhuur
feitelijk wordt teruggegeven. De klant is dus niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de
goederen indien en voor zover deze ontstaat buiten het geval als in dit lid omschreven.

Artikel 12 Tussentijdse beëindiging
12.1. Ieder der partijen heeft het recht de huurovereenkomst middels een schriftelijke verklaring met
onmiddellijke ingang, derhalve zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder
tussenkomst van de rechter, te beëindigen, indien:

a) sprake is van een ernstige dat wil zeggen niet geringe tekortkoming van de wederpartij in de
nakoming van één of meer van zijn verbintenissen, voortvloeiende uit deze overeenkomst
en deze wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, alsnog in gebreke blijft met
zodanige nakoming. Als termijn voor ingebrekestelling geldt tussen partijen een periode van
acht dagen, tenzij de aard der tekortkoming een kortere termijn rechtvaardigt;

b) de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surcéance van betaling
aanvraagt, dan wel tegen de wederpartij een faillissementsverzoek wordt ingediend;

c) ten laste van de wederpartij enig executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd,
bodembeslagen daaronder begrepen, en dit beslag niet binnen één maand is opgeheven.

12.2. In de gevallen bedoeld onder 12.1b t/m 1c is de partij ten aanzien van wie zich een van de hier
bedoelde omstandigheden voordoet, gehouden zijn wederpartij hiervan onverwijld in kennis te
stellen, alsmede de curator, de bewindvoerder en de beslagleggende deurwaarder onverwijld
inzage te geven in de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden daaronder begrepen.

12.3. Indien Hutten Verhuur gebruikmaakt van haar bevoegdheid tot tussentijdse beëindiging van de
overeenkomst op grond van dit artikel, is de klant volledig aansprakelijk voor alle door Hutten Verhuur
geleden schade ten gevolge van een voortijdige beëindiging van deze overeenkomst.

10.4. Indien Hutten Verhuur gebruikmaakt van haar bevoegdheid tot tussentijdse beëindiging van de
overeenkomst op grond van het bepaalde in het eerste lid, is zij gerechtigd het huurpakket
onverwijld tot zich te nemen. Tevens is zij gerechtigd -zulks naar eigen verkiezing- van de klant
te verlangen dat deze het huurpakket zal aankopen overeenkomstig het bepaalde in het
volgende artikel.

Artikel 13 Verkoop en levering
13.1 Hutten Verhuur kan tenten die zij in de verhuur heeft gehad, verkopen aan de klant. Te dien zake sluit zij
een koopovereenkomst met de klant, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

13.2. De eigendom van het tenten zal eerst op de klant overgaan op het moment dat het door Hutten Verhuur
aan de klant bij factuur in rekening gebrachte bedrag volledig, dat wil zeggen vermeerderd met
de daarover eventueel verschuldigde rente en kosten, zal zijn voldaan. Op grond van artikel
3:92a BW worden de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud geregeld
door het recht van de Staat, waar de zaak zich bevindt, ongeacht het bepaalde in artikel 19.1
van deze voorwaarden.
Indien de zaak zich in Duitsland bevindt, geldt aldus het zogeheten erlängerte Eigentumsvorbehalt.

Artikel 14 Eigendomsrechten Hutten Verhuur
14.1. Het huurpakket blijft het onvervreemdbare eigendom van Hutten Verhuur. De klant is gehouden
tegenover derden dit eigendomsrecht ten volle te respecteren en zonodig derde(n) erop te
attenderen dat het desbetreffende huurpakket geen eigendom van de klant is.

14.2. Eveneens dient de klant eventuele derden, waaronder begrepen de Ontvanger, erop te
attenderen, dat het desbetreffende huurpakket niet dient ter duurzame stoffering van haar
bodem. Het huurpakket geldt dus niet als bodemzaak in de zin van de Invorderingswet.
Indien de Ontvanger bodembeslag legt, dient de klant (1) de Ontvanger mee te delen, dat het
huurpakket niet haar eigendom is, maar het eigendom van Hutten Verhuur en (2) Hutten Verhuur terstond te
informeren over het bodembeslag.

14.3. Bij het einde van de huurovereenkomst zal de klant verplicht zijn om het huurpakket dat het
alsdan in bezit heeft terstond aan Hutten Verhuur te retourneren, tenzij tussen partijen anders wordt
overeengekomen.

Artikel 15 Overdracht bedrijf/bedrijfsactiviteiten
15.1. Indien de klant, dan wel haar deelnemer, haar bedrijf, dan wel onderdelen van haar bedrijf door
middel van een aandelenoverdracht, activa-passiva-transactie, of op andere wijze vervreemdt
en overdraagt aan een derde, is de klant gehouden om de overnemende partij (“de verkrijger”)
te verplichten om de huurovereenkomst – waaronder deze algemene voorwaarden – alsook met
de huurovereenkomst samenhangende overeenkomsten over te nemen.

15.2. Niettegenstaande het bepaalde in 15.1. blijft de klant aansprakelijk voor het bepaalde in de
huurovereenkomst en in deze algemene voorwaarden.

Artikel 16 Overmacht
Hutten Verhuur is gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden of niet uit te voeren in geval van
overmacht. In dat geval is Hutten Verhuur niet aansprakelijk jegens de klant. Onder overmacht van
Hutten Verhuur wordt onder andere verstaan elke van de wil van Hutten Verhuur onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen
jegens de klant wordt verhinderd, vertraagd of niet-economisch gemaakt of waardoor de
nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Hutten Verhuur kan worden verlangd,
waaronder onder meer worden begrepen ijzel, ernstige wind, staking, uitsluiting, brand,
machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen alsmede diefstal en te late levering door
toeleveranciers van Hutten Verhuur.

Artikel 17 Aanduidingen
De aanduidingen boven de verschillende artikelen in deze overeenkomst dienen slechts voor
het gemak van partijen en zijn niet bepalend voor de inhoud van de desbetreffende artikelen.

Artikel 18 Afwijkingen
Van het bepaalde in de huurovereenkomst zullen partijen niet anders dan schriftelijk kunnen
afwijken.

Artikel 19 Conversie
Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de
geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het
vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 BW, als
overeengekomen hetgeen partijen overeen zouden zijn gekomen indien zij de nietigheid of
vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen
20.1. Op alle overeenkomsten tussen Hutten Verhuur en de klant is Nederlands recht van toepassing.

20.2. Eventuele geschillen tussen Hutten Verhuur en de klant zullen worden berecht door de bevoegde
rechter van de plaats van vestiging van Hutten Verhuur.